LINE ALBUM สามชองเหนอ ๒๒๑๐๒๖ 18

    วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา จัดอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการธนาคารปูม้า ภายใต้โครงการวิจัย " การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้า (Portunus pelagicus) และชุมชนเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และ ระนอง" ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและการอนุรักษ์ปูม้าและทรัพยากรในท้องถิ่น
    นำทีมโดย อ.ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ) อ.สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์) อ.กนกวรรณ แก้วอุไทย (ประธานสาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน) ณ ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

LINE ALBUM สามชองเหนอ ๒๒๑๐๒๖ 6

LINE ALBUM สามชองเหนอ ๒๒๑๐๒๖ 13

LINE ALBUM สามชองเหนอ ๒๒๑๐๒๖ 12

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย