001

       วันที่ 9 กันยายน 2565 ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร” ภายใต้โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับการปรับปรุงพันธุ์โดย การเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีใหม่ ซีเซียม-137
โดยมีท่าน ผอ.สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 (วช.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฯ และมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา ประกอบด้วย
รศ. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ รศ.ดร.พีรนุช จอมพุก หัวหน้าโครงการวิจัยฯ(มก.) และ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (วว.) และคณะ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักวิชาการด้านการเกษตร ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป

DSC00697

DSC00706

DSC00714

DSC00754

DSC00771

 

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย