300865

       วันที่ 30 สิงหาคม 2565 อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับมอบเกียรติบัตร จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer # batch 1 หลักสูตรการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  (ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม)

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย