สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวนให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณ์ 4 ประการ (จภพ.) ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงบอนสีราชินีไม้ใบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพ ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพืชสวนและภูมิทัศน์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาโลกทัศน์ในการเรียนรู้งานด้านพืชสวนและภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคุณบันลือศักดิ์ ฝักแคเล็ก และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

01

02

03

04

05

06

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย