วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ในโครงการจัดการเรียนรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต อันยงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำผลงานวิชาการกับอาจารย์ในคณะฯ

DSC07569

DSC07565

DSC07538

DSC07528

DSC07543

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย