วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และเป็นการพลิกโฉมคณะฯ ในด้านต่างๆ  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร และมีนายนิติธร เทพบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดทำแผนคณะฯ ผ่านการมีส่วนร่วมของอาจารย์ และบุคลากร ในคณะ

001

DSC07276

DSC07294

DSC07368

DSC07374

DSC07377

DSC07425

DSC07436

DSC07499

DSC07517

DSC07520

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย