คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-2มีนาคม 2564 โดย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรสายสนับสนุนตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อพลิกโฉมคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Image0000

Image00001

Image00016

Image00015

Image00034

Image00088

Image00076

Image00103

 ภาพเพิ่มเติม

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย