วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้รายวิชา 2600101 Sustainable Agriculture เกษตรกรรมยั่งยืน ได้เชิญคุณฤดี ภูมิภูถาวร เจ้าของกิจการบ้านสวนกาแฟเขาโต๊ะแซะ มาบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเกษตรกรรม” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน ชั้นปีที่ 1 ซึ่งนับว่าเป็นคุณูปการสำหรับการสร้างแรงบันดาล และจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้กับนักศึกษาที่เลือกเดินเส้นทางสายเกษตร ภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Image00002

Image00004

Image00005

Image00006

Image00008

Image00014

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย