วันที่ 31 มกราคม 2564 และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

Image00020

Image00003

Image00008

Image00022

Image00019

ภาพเพิ่มเติม

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย