ระหว่าง วันที่ 23-29 มกราคม 2564 สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาภาษาด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมทักษะภาษาอันเป็นทักษะสำคัญเพื่อการสร้างความสามารถให้เกิดแก่นักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยวิทยากร คุณสิรวัชญ์ บุญเติบ  ให้ความรู้และมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

Image00003

Image00004

Image00002

Image00016

Image00006

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย