วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายทำวีดิทัศน์ด้วย KineMaster เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำสื่อและนำไปใช้ในการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Image00003

Image00002

Image00005

Image00022

Image00025

Image00027

Image00031

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย