เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 มีการอบรมและทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563

-วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 อบรมและสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีนายภูมิสถิต เมตตาจิตร เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง Lab 1และ 2 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 Image00003

Image00006

Image00001

Image00011

Image00014

-วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อบรมและสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) มีอาจารย์สุณัย รัตนอินทนิล เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Image00004

Image00019

Image00012

Image00010

Image00025

Image00029

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย