เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 มีการจัดอบมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับปรากฎการณ์ New Normal ให้กับนักศึกษาในคณะ โดยนายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญและนางรวีวรรณ ชูสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องเกษตร 303 และห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Image00006

Image00004

Image00003

Image00011

Image00009

Image00017

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย