เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ อาเซียน และคอมพิวเตอร์ เพื่ออบรมให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องเกษตร 303 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อบรมภาษาอังกฤษ โดย Aj.Simon Cote

Image00004

Image00008

Image00011

Image00009

 

อบรมโปรแกรม R โดย ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค

Image00040

Image00039

Image00064

Image00048


อบรมภาษาจีน โดย อาจารย์สิริรัตน์ แก้วหีดนุ้ย

Image00103

Image00074

Image00084

Image00087

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย