เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย ในหัวข้อ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Image00001

Image00002

Image00003

Image00005

Image00006

Image00012

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย