เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุรวัฒน์ จริงจิตร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ผศ. สุทิพย์ จีนาวุธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ณิศชญามณฑ์ รัตนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในพื้นที่ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่งและตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

S 57786371

S 57786373

S 57786374

S 57786375

S 57786376

S 57786377

S 57786378

S 57786379

S 57786380

S 57786382

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย