คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (19202)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราวภายในคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

Image00010

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Image00007

Image00008

Image00009

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย