เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานวิชาการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม R" โดย ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย