เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษ์ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร - บ่อแร่ และห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย