เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทางสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติจากบริษัท HERE(Thailand)ส่งวิทยากร 2 คน คือ นายรัชพัฒย์ โตวิจิตรและนายครรชิต ชาวหนองบุ มาเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อการใช้แผนที่ HERE maps เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และเทคโนโลยี HERE maps ฝึกการใช้งานและสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆได้ เช่น การนำทางเพื่อหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุด ตรวจสอบสภาพจราจรเพื่อวางแผนการใช้เส้นทาง หรือเพื่อศึกษาความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 -3 เข้าอบรม โดยการประสานงานของอาจารย์ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย