เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการเกษตรอินดี้ อินเทรนด์ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยาราชภัฏภูเก็ต โดยในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีการบรรยายเรื่องความหลายหลายของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.พจมาลย์ สุระนิลพงศ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Workshop การจัดสวนถาดพรรณไม้กินแมลง และวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มีการเสวนาเรื่องไม้อวบน้ำ พรรณไม้น้ำ โดยคุณวรวุธ เครือจันทร์ Sussulent lover และคุณสิรภพ หวังเกียรติ จากฟาร์มไม้น้ำภูเก็ตและ Workshop การขยายพันธุ์และเสียบยอดไม้อวบน้ำ และการจัดตู้ไม้น้ำ และในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 มีการบรรยายและสาธิตการต่อตู้ปลา และ Workshop สวนตู้ปลา โดยอาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 


















rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย