เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยวิทยากร ดร.พิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล และผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย