สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการตัดแต่งต้นไม้  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานราชการเทศบาลนคร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงแรมและรีสอร์ท ผู้รับเหมางานดูแลสวน ได้รับความรู้ด้านวิชาการการตัดแต่งต้นไม้และได้รับเทคนิควิธีการสำหรับการตัดแต่ง การใช้เครื่องมือการตัดแต่งจากทีมรุกขกร และศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และแนะนำเรื่องการตัดแต่งต้นไม้ การอบรมได้ลงพื้นที่สาธิตการตัดแต่งต้นไม้ที่โรงพยาบาลวิชระและวิทยากรได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณต้นไม้ใหญ่กับผู้บริหารโรงพยาบาล การอบรมครั้งนี้จะช่วยขยายผลไปสู่แนวทางการดูแลต้นไม้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตและเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งต้นไม้แก่หน่วยงานราชการและโรงแรม รีสอร์ท ได้เป็นอย่างดี

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย