R10Y65

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
✅ อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาโดยสภาวิชาการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
✅ อนุมัติการให้ปริญญาบัตรโดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
.
🗣 ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r10y65
📄 รับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
.
📨 ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
🔴 แจ้งความประสงค์ : https://tinyurl.com/3r8np65y
ภายในวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)
.
ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : https://bit.ly/trackingPKRU65