BN glean stdcard652

http://bit.ly/3UEoTko 
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ให้มารับ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1
ภายในวันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น


ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวในการรับบัตร