BN 2 2565 FB

https://bit.ly/regis2-65 
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

♦️ ภายในวันที่ 4 - 23 พ.ย. 2565
.หมายเหตุ
*ยืนยันการลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น กรณีที่นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาเลือกเสรีให้เพิ่มรายวิชาพร้มอกับรายวิชาที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียน (ดึงรายวิชาตามแผน)

**กรณีลงทะเบียนเรียนแตกต่างจากแผน ให้ส่งแบบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน ก่อนที่จะทำรายการยืนยันการลงทะเบียน เมื่อส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้เพิ่มรายวิชาจากที่ดึงรายวิชาจากแผน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 081-891-2240