BN schedule stdcard65

https://bit.ly/sstd-card65 
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 65)

เข้ารับได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1

⏰ เวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดพักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.

✅ ให้นักศึกษามาพร้อมกันทั้งห้อง ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับนำบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา และเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

วันที่ 7 พ.ย. 2565 : คณะครุศาสตร์
วันที่ 8 พ.ย. 2565 : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 9 พ.ย. 2565 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 10 พ.ย. 2565 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 12 พ.ย. 2565 : นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาโครงการ กศ.บป และนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตฯ