120765

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน ได้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3AHA3OE