R5Y65

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565
(อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัย 10 มิถุนายน 2565)

🗣 ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r5y65
📄 รับหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียน) เค้าน์เตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

📨 ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์
🔴 แจ้งความประสงค์ : https://tinyurl.com/3r8np65y
ภายในวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2565 2565

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไฟล์ในรูปแบบ Digital Transcript ทางอีเมลนักศึกษา (@pkru.ac.th)
ตรวจสอบหมายเลขไปรษณีย์ : https://bit.ly/trackingPKRU65