BANNER 1

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตารับตรง ปีการศึกษา2566
.
อ่านประกาศ : https://bit.ly/list2-quota66
.
✅ รายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ + ค่าลงทะเบียนเรียน 1/2566 ผ่านเว็บไซต์ https://confirmation.pkru.ac.th
(โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และขั้นตอนการรายงานตัว ในประกาศ)
.
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่ไม่สัมภาษณ์) : https://bit.ly/stp-quota66
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่สัมภาษณ์) : https://bit.ly/stp2-quota66

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย