566815

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีสมโภชกฐินสามัคคี จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ หอประชุม (หน้าอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

566781

155271

173451

566816

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย