LINE ALBUM 31 10 65 ๒๒๑๑๐๑ 26

     วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำทีม คณาจารย์ ลงพื้นที่ชี้แจง และวางแนวทางการทำงานโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับตัวแทนจากชุมชนบ้านลิพอนใต้ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร ชุมชนบ้านสาคู ตำบลสาคู และชุมชนบ้านเคียน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีอาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย ประธานสาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ อาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์  ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันจากหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สุธิดา รัตนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล ผศ.สุพรรษา สุวรรณ์ ดร.วาสนา ศรีนวลใย ดร.จารุณี คงกุล ผศ.ปรีดา เกื้อก่ออ่อน  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลสาคู

LINE ALBUM 31 10 65 ๒๒๑๑๐๑ 4

LINE ALBUM 31 10 65 ๒๒๑๑๐๑ 1

LINE ALBUM 31 10 65 ๒๒๑๑๐๑ 6

LINE ALBUM 31 10 65 ๒๒๑๑๐๑ 13

LINE ALBUM 31 10 65 ๒๒๑๑๐๑ 19

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย