IMG 20221028 154625 Copy

      วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชูเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) พร้อมทีมงาน เพื่อหารือและร่วมพิจารณาแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

IMG 20221028 154646 Copy

IMG 20221028 154706 Copy

IMG 20221028 154748 Copy

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย