วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รักษาการแทนคณบดีฯ รวมทั้งรองคณบดี  อาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมต้อนรับ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 20220609 125411

IMG 20220609 111803

IMG 20220609 131303

IMG 20220609 133641

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย