BN PKRU020665

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ
#ประเภทรับตรง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2565

🧑👧 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📆 ภายในวันที่ 8-10 มิ.ย. 2565 เท่านั้น และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : https://bit.ly/list2-di65
ค้นหารายชื่อ : https://bit.ly/3aeMOFt

Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย