BN270565

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ
#ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

🧑👧 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวออนไลน์
ภายในวันที่ 1-3 มิ.ย. 2565 เท่านั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : https://bit.ly/list2pb65
ค้นหารายชื่อ : https://bit.ly/3t0Q8um

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย