BN PKRU260565

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
#ประเภทรับตรง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) #ปีการศึกษา2565

ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/list-di65

🧑‍💻 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565
(โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในประกาศรายชื่อ)

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย