ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน
– 11 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายณัฐนันท์ ตันนวกิจไพบูลย์ และ นางสาวธัญญกรณ์ สร้อยสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยมี ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ
เป็นผู้ควบคุมทีม

1. ธญญากรณ ณฐญกรณ 6 Copy

2. นางสาวอรุณรัตน์ สุขจิตร และ นายกรณ์วิทย์ เกิดสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร ซึ่งได้จัดทำแผนธุรกิจ “แปลงเมือง” โดยมี อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ และ ดร.พุทธพร บุญณะ เป็นผู้ควบคุมทีม

2. อรณรตน กรณวทย Copy

3. นางสาวเปรมกมล ชูลาน และ นายชนวีร์ นิติวิศิษฎ์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมด้านอาหาร ซึ่งได้นำเสนอนวัตกรรม “การพัฒนาผงปรุงรสผักชายา” โดยมี
อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ เป็นผู้ควบคุมทีม

3. เปรมกมล ชนวร Copy

4. นายธนพงศ์ ทิพย์สุราษฎร์ และ นางสาวนัทธมน เพ็งจุลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหัวข้อ “ความหลากชนิดของปลาเศรษฐกิจและรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต”  โดยมี ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ เป็นผู้ควบคุมทีม

4. ธนพงศ นทธมน Copy

5. นายวัชรพล ปิ่นเกตุ และ นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในหัวข้อ “ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อคุณค่าทางโภชนาการของ Chlorella vulgaris” โดยมี ดร.ภัทริดา เริงจิตร เป็นผู้ควบคุมทีม

5. วชรพล อมรรตน Copy

6. นางสาวธัญญกรณ์ สร้อยสน และ นางสาวบีดาย๊ะ บุตรแขก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิปปิ้งครีมน้ำปลาหวาน”  โดยมี ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ เป็นผู้ควบคุมทีม

6. ธญญากรณ บดายะ Copy

7. นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติสุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กับบทเพลง “สวรรค์ชาวนา” และ “ฮักเมียใหม่หลายกว่าเมียเก่า” โดยมี อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ เป็นผู้ควบคุมทีม

7. นายเจตสฤษฎ Copy

สำหรับรางวัลที่ได้รับนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการฝึกทักษะตนเองและนำมาใช้ในเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้วัดระดับความรู้ความสามารถของตนเอง พร้อมกับนำจุดบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้

          ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นใหม่ เกิดความสนใจที่จะพัฒนาริเริ่มแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้ต่อไป

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย