1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางอัจฉริยา สุวรรณสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3 ภายใต้หัวข้องานวิจัย เรื่อง “ปรสิตภายนอกและรายงานการพบ Lernanthropus latis ครั้งแรกในปลากะรังที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต” ในงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย