เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 พี่ๆสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ทำกิจกรรมสอนน้องปลูกผักแบบคนเมือง แนะนำการทำโต๊ะปลูกผัก การเตรียมวัสดุปลูก การเพาะเมล็ด การปลูก การให้น้ำ ให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเกษตร

Image00045

Image00012

Image00002

Image00014

Image00026

Image00037

Image00040

Image00042

Image00046

ภาพเพิ่มเติม

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย