139842     

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.จักรี สุจริตธรรม ตำแหน่ง อดีตผู้ตรวจการกระทรวงเกษตร และสมาชิกสภาเกษตร ได้แก่ 1) นายสนั่น ดวงสุวรรณ ตำแหน่ง สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 2) นายปิยเดช เชื้อฉลาด ตำแหน่ง รองประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรภูเก็ต3) นางสาวอัคณา เหมือนคิด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศพร้อมกับการเสนอแนะการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย