เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีฯ ดร.เบญจพร พงษ์นริศวร สาขาเทคโนโลยีอาหารและอาจารย์กนกวรณ แก้วอุไทย สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ชุมชนบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานความต้องการพัฒนาพืชท้องถิ่น "มะเม่า" หรือหมากเม่า พันธุ์พื้นเมือง จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า มีมะเม่าพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 200 ต้นในบริเวณหมู่บ้าน เป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ผลเป็นเม็ดเล็ก ช่วงสุกเต็มที่เมล็ดสี่แดงออกม่วงคล้ำ มะเม่าเป็นพืชที่ชุมชนเห็นความสำคัญและมีความต้องการจะพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรเก็บตัวอย่างผลผลิตมาทดลอง แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่อไป #คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประสานเรื่องการเกษตร อาหารและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

214048

214050

214051

214053

214054

214055

214056

214062

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย