เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกผัก พื้นที่จำกัด ด้วยระบบน้ำอัตโนมัติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 203099

203102

203105

203107

203112

203113

203115

203120

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย