เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.จักรี สุจริตธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคุณสมชาย สกุลชิด ประธานสภาเกษตร จังหวัดภูเก็ต ให้การตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และการเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริการวิชาการและงานวิจัย ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ห้องปฏิบัติการดินและน้ำ ห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีอาหาร และแปลงสาธิตการปลูกผัก พื้นที่จำกัด ด้วยระบบน้ำอัตโนมัติ

49430

49433

49435

S 13180957

S 13180960

S 17661981

S 17661985

S 17661987

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย