โครงการยุทธศาสตร์สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  ร่วมกับสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากชุมชนสาคู และชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชน ต.เกาะสิเหร่  และปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนบ้านสาคู ระหว่างวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2563 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม

 Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Image00007

Image00008

Image00009

Image00010

Image00011

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย