เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ คือ ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการฯ คือ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง และ ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม และเลขานุการ คือ อ.สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์

Image00007

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย