เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ คือ อ.นราศักดิ์ บุญมี กรรมการฯ คือ ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร และ อ.สุรวัฒน์ จริงจิตร และเลขานุการ คือ อ.ณัฐยาวรรณ พิชัยยุทธ

Image00005

Image00004

Image00003

Image00001

Image00002

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย