เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ คือ ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการฯ คือ ผศ.ประมวล แซ่โค้ว และ อ.ณิศชญามณฑ์ รัตนะ และเลขานุการ คือ อ.สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์

Image00005

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย