เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ คือ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการฯ คือ ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร และ ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม และเลขานุการ คือ อ.สายสนิท พงศ์สุวรรณ

Image00004

Image00005

Image00001

Image00002

Image00003

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย