เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ คือ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น กรรมการฯ คือ ผศ.ประมวล แซ่โค้ว และ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย และเลขานุการ คือ อ.เบญจพร แก้วอุไทย

Image00007

Image00009

Image00001

Image00002

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย